Раководство

Легислатива

Тарифен систем

Возен ред

Билети

Вредносни картици

Сакате да не прашате

   
Скопје, 13 Мај 2021
Ваши коментари
Ве молиме заради подобрување на квалитетот на Нашите услуги, да ни помогнете со испраќање на Ваши коментари
Анкета
 
 


Пионер во приватниот јавен градски превоз

Добрoдојдовте на сајтот на Макекспрес , првата приватна компанија во јавниот градски превоз.

Основна дејност на МАКЕКСПРЕС е превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај на Град Скопје преку:

- Градски и приградски превоз на патници со автобуси на одредени линии по точен одреден возен ред

- Превоз на патници со автобуси во однос на посебни барања од физички и правни лица ( склучени договорени и слободни возења)
 
....................................................................................................................
30 АВТОБУСИ СО ПРОСЕЧНА СТАРОСТ ОД 10 ГОДИНИ
 
     
Раководство

РАКОВОДСТВОТО го сочинуваат :

1. Управител
2. Сектор за план и анализа
3. Сектор за административно - правни работи
4. Општ сектор
5. Сектор за контрола и надзор


Управител
Управителот е раководен орган кој управува, претставува , застапува и менаџира со сите сектори.

Сектор за план и анализа
Секторот за плани анализа врши планирање на активности од краткороен и долгорочен карактер, ги следи и одржува развојните процеси во превозот, изработува возни редови, патни налози.

Сектор за административно - правни работи
Секторот за административно - правни работи врши поошни дејства за сите секотри, ја прати регулативата во областа на првозот

Општ сектор
Општиот сектор работи : книговодството , архивата , возачите , телекомуникацијата.

Сектор за контрола и надзор
Секторот за контрола и надзор: 15 волонтери - контролори вршат следење и контрола на теренот , почитување на возниот ред , хигиената , екстериерот и ентериерот на автобусите.

Раководството на Макекспрес го сочинуваат : основачите на фирмата, вработените во редовен работен однос, соработници волонтери , надворешни соработници

 

 МАКЕКСПРЕС
инфо

ВЕСТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Вест2

Вест3

Вест4


Бесплатен превоз


Галерија


Маркетинг
>>>

БИДЕТЕ ДЕЛ ОД СКОПЈЕ

РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ НА НАШИТЕ АВТОБУСИ


Powered & hosted:
Мрежен електронски центар